Müzayede Kuralları

La Visione Art Gallery’nin (kısaca “La Visione Müzayede”) düzenlediği online (çevrimiçi) müzayedelere katılan müşteriler aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler;

1.  Müzayedemizde satışa sunulan eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu uyarınca müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

2.  Lavisione Müzayede satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu” olarak anılacaktır) hak kazanır. Alıcı Komisyonu online sanat müzayedeleri için %10 +KDV’dir.

3.  Online müzayedelerimize katılabilmek için müşterilerin lavisionemuzayede.com adresinden internet sitemize üye olması gerekmektedir.

4. Müzayedeye katılanlar eserleri/ürünleri La Visione Müzayede’nin yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler. Müşteriler, müzayedede satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser/ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin/ürünün yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Yayına giren online müzayede ve website’mizde tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul ederler. La Visione Müzayede’de satılan eserin/ürünün tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta La Visione Müzayede’den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

5. Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, La Visione Müzayede tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

6. La Visione Müzayede her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir. 

7. La Visione Müzayede; verilen teklifler, teklif verenler, en yüksek teklifi veren vs. gibi bilgileri kendi nezdinde güvenlik altına almaktadır, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir itiraz haklarının olmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

8. Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

9. La Visione Müzayede'nin satıcı olduğu anlamına gelmez, La Visione Müzayede satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır.

10. La Visione Müzayede satışa sunulan herhangi bir veya birden fazla eser(ler)i/ürün(ler)i, müzayededen geri çekmek, başka eser(ler)/ürün(ler) ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir.

11. La Visione Müzayede satışa sunulan eserlerin/ürünlerin beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin ve özgünlük itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması, veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, La Visione Müzayede’nin satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Söz konusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu  eserlerin/ürünlerin satışa arzını talep eden(ler)e aittir.

12. Şirket düzenlediği online müzayedelerde yer alan eser(ler)/ürün(ler) hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eser(ler)i/ürün(ler)i müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedür uygulamak hakkına sahiptir.

13. Şirket’in çevrimiçi ortamda düzenlediği müzayede yayına girdikten sonra çıkan yeni yasalar ve/veya vergiler, yasa ve/veya vergi oranlarında değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, La Visione Müzayede sorumlu tutulmayacaktır.

14. Müzayedeye katılarak 5.000TL (Beş bin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

15. La Visione Müzayede satışa sunulan eserlerin/ürünlerin beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin ve özgünlük itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması, veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, La Visione Müzayede’nin satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Söz konusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu  eserlerin/ürünlerin satışa arzını talep eden(ler)e aittir.

16. 18 yaşından küçükler üye olamaz, müzayedelere katılamaz. La Visione Müzayede herhangi bir mazaret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu tekliflerin bir kısmını veya tümünü iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca La Visione Müzayede hakkında, Şirket’in satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

17.   La Visione Müzayede internet sitesi sistemine üye olan ve çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz müzayedelere katılan herkes işbu La Visione Müzayede Katılım Şartnamesi’ni tümüyle okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

İşbu katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.